English version
Startside
Bedste Ordsprog
Nyheder
Tilfælde
Populære

Logoquiz på Facebook


Hundrede logoer omgiver os hver dag, i vores quiz finder du ud af om du kan kende logoerne og sætte dem sammen med de rigtige mærker.
Spil nu
Hvad kan du lide?
Ìóêà ñê
Ìîñêâà Ïåðîâî
Âûáîðã
Áîøêè â Êîâðîâîì
Амфетамин рецепт приготовить
Êðèò
Âîëîãäà ëåãàëêà
Ãäå êóïèòü ìåòàäîí
Êóïèòü êîíîïëþ ïîêóðèòü
Ск крис
Âèíò âàðèòü
Ïàðàøþò ýòî íàðêîòèê
Ñïàéñîâûå ïëþøêè
Êóïèòü ëåãàëêó ïåðìü
Áåëãîðîä
Чайная ложка мускатного ореха
Êóïèòü Áåëåíüêèé Íèæíåâàðòîâñê
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Òîììîòå
Ëèâíû êóïèòü cocaine
Èïîìåÿ òðèï
Ñêîðîñòü ÷åëÿáèíñê êóïèòü
[http://synes.godt-om.dk]Eftersøgning» Bedste Ordsprog
Nu hvor du er kommet ind i mit liv, vil du så ikke godt love du aldrig går igen. ♥ [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Rolig nu, det er okay at være retarderet [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jeg er så god til at sove , At jeg kan gøre det Med lukkede Øjne ;-) [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jo, du er pæn... På afstand... om natten... bagved en væg [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Læreren: - "Jeg holder øje med dig!."  Eleven: - "Så må du nyde udsigten..." [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Døm mig ikke på rygter - det siger mere om dig, end om mig. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Om dagen er jeg træt fordi at jeg er superhelt om natten! [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


du er sær. så sær at jeg ikke kan andet end at holde af dig.. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Jeg gjorde det ikke." - "Hvorfor griner du så?" - "Fordi hvem der end gjorde det, er genial :D" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Er du sur?" "NEJ!" "Jo du er" "HVORFOR FANDEN SPØRGER DU SÅ?!" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer