English version
Startside
Bedste Ordsprog
Nyheder
Tilfælde
Populære

Logoquiz på Facebook


Hundrede logoer omgiver os hver dag, i vores quiz finder du ud af om du kan kende logoerne og sætte dem sammen med de rigtige mærker.
Spil nu
Hvad kan du lide?
Êàê ïåðåâåñòè ñ êèâè íà ïåðôåêò ìàíè
Âèòåáñê êóïèòü Êîêñèê
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Íàõîäêå
Ñêîðîñòü a-PVP â Äìèòðèåâå
Ïðîåêò «Ñóñ³äñüêà âàðòà» ïî÷èíຠïðàöþâàòè ó Êðåìåí÷óö³
Êàê ñäåëàòü ëñä â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
Êóïèòü çàêëàäêè â Éîøêàð-îëå
Êàê ïðàâèëüíî ïîïàñòü â âåíó
Ïåðåäîçèðîâêà ôåíàçåïàìîì: êàê èçáåæàòü îòðàâëåíèÿ
Ìîñêâà Áàáóøêèíñêèé êóïèòü Ìåôåäðîí [Êðèñòàëëû]
Ìîñêâà Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè êóïèòü Êîêàèí HQ Bolivia 94%
Êóïèòü LSD Áèðþ÷
Êóïèòü Îðåõ Êóñà
Çàêëàäêè áîøêè â ×óëûìå
Ëîôîôîðà Óèëüÿìñà
Êóïèòü ÌÄÌÀ ðîçîâûå Ðòèùåâî
Êóïèòü JWH Êàðà÷àåâñê
Êóïèòü Ñêîðîñòü Îõàíñê
Áîøêè â Êèðîâãðàäå
Ñêîëüêî äåðæèòñÿ àëêîãîëü â ìî÷å: òàáëèöà, òåñò
Êàçàíü òîëüÿòòè
Êóïèòü Èíåé Äîëãîïðóäíûé
Ñïàéñ â Âëàäèìèðå
Òîð÷îê, ÷òî ýòî òàêîå òîð÷îê
[http://synes.godt-om.dk]Eftersøgning» Bedste Ordsprog
Nu hvor du er kommet ind i mit liv, vil du så ikke godt love du aldrig går igen. ♥ [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Rolig nu, det er okay at være retarderet [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jeg er så god til at sove , At jeg kan gøre det Med lukkede Øjne ;-) [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jo, du er pæn... På afstand... om natten... bagved en væg [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Læreren: - "Jeg holder øje med dig!."  Eleven: - "Så må du nyde udsigten..." [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Døm mig ikke på rygter - det siger mere om dig, end om mig. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Om dagen er jeg træt fordi at jeg er superhelt om natten! [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


du er sær. så sær at jeg ikke kan andet end at holde af dig.. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Jeg gjorde det ikke." - "Hvorfor griner du så?" - "Fordi hvem der end gjorde det, er genial :D" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Er du sur?" "NEJ!" "Jo du er" "HVORFOR FANDEN SPØRGER DU SÅ?!" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer