English version
Startside
Bedste Ordsprog
Nyheder
Tilfælde
Populære

Logoquiz på Facebook


Hundrede logoer omgiver os hver dag, i vores quiz finder du ud af om du kan kende logoerne og sætte dem sammen med de rigtige mærker.
Spil nu
Hvad kan du lide?
Ñê êðèñ êóïèòü
Ñêîðîñòü èíòåðíåò ñîåäèíåíèÿ
Áåðäñê êóïèòü Ñêîðîñòü a-pvp
Çàêëàäêè ñåâàñòîïîëÿ ñîëè
Продаю героин через закладки
Êóïèòü ëåãàëüíûå êóðèòåëüíûå ìèêñû
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Íàäûìå
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Ñîðñêå
Êðåñòíàÿ ìàòü êîêàèíà ñàóíäòðåê
Купить Метамфетамин в Партизанске
Ñàéò íàðêîòèêîâ
Ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà íàðêîòè÷åñêîå îïüÿíåíèå | Òâîé ÀâòîÞðèñò
Ñïàéñ â îðåíáóðãå êóïèòü
Ñàéò ëåãàë ðö
Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ëüãîâå
Закладки спайс россыпь в Моршанске
Íàðêîòèê ïîä íàçâàíèåì ìèô
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ïåíçà
Ìåòàìôåòàìèí èçãîòîâëåíèå
Ðóòîðã çåðêàëî 99
Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Äîíåöêå
[http://synes.godt-om.dk]Eftersøgning» Bedste Ordsprog
Nu hvor du er kommet ind i mit liv, vil du så ikke godt love du aldrig går igen. ♥ [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Rolig nu, det er okay at være retarderet [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jeg er så god til at sove , At jeg kan gøre det Med lukkede Øjne ;-) [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Jo, du er pæn... På afstand... om natten... bagved en væg [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Læreren: - "Jeg holder øje med dig!."  Eleven: - "Så må du nyde udsigten..." [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Døm mig ikke på rygter - det siger mere om dig, end om mig. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


Om dagen er jeg træt fordi at jeg er superhelt om natten! [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


du er sær. så sær at jeg ikke kan andet end at holde af dig.. [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Jeg gjorde det ikke." - "Hvorfor griner du så?" - "Fordi hvem der end gjorde det, er genial :D" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer


"Er du sur?" "NEJ!" "Jo du er" "HVORFOR FANDEN SPØRGER DU SÅ?!" [http://synes.godt-om.dk]

Kommentarer